نام عباس
نام خانوادگی کتابی
رشته تحصيلي برق
مدرک تحصیلی PhD
کشور محل اخذ مدرک ایران-صنعتی شریف
مرتبه علمي دانشیار
نوع استخدام رسمی قطعی
نوع همکاری تمام وقت
دانشکده مهندسی برق - کامپیوتر
پست الکترونیکی Aketabi@kashanu.ac.ir
 

کتاب
جدید چاپ شده


 

 
 
اخبار